วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

หน่วยปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะบางส่วนของพืช เช่น ยอด       ลำต้น ใบ ราก ส่วนต่างๆ ของดอกหรือผล มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในสภาพปลอดเชื้อ
 

ต้นกล็อกซีเนียที่เกิดจากใบ

ต้นขนุนที่เกิดจากตาข้าง

ต้นประดู่ที่เกิดเมล็ด

ต้นหวายที่เกิดจากเอ็มบริโอ ส่วนประกอบของอาหารสังเคราะห์
  • ธาตุอาหารที่พืชต้องการ แบ่งเป็น ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมาก เช่น ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส,       โปแตสเชี่ยม ฯ และธาตุอาหารรองที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อย เช่น เหล็ก, สังกะสี, ทองแดง, โบรอน ฯลฯ
  • วิตามิน เช่น thiamine, nicotinic acid, inositol ฯลฯ
  • สารควบคุมการเจริญเติบโต
  • น้ำตาล
  • สารประกอบอินทรีย์อื่น เช่น น้ำมะพร้าว, กล้วยบด ฯลฯ
  • วัสดุค้ำจุน เช่น วุ้น (ในกรณีที่เป็นอาหารแข็ง)

 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ
 
ห้องเตรียมอาหารห้องย้ายเนื้อเยื่อห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  • เตรียมอาหารสำหรับใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • ฟอกทำความสะอาดเนื้อเยื่อ
  • เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • ย้ายปลูก

 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 
ผสมสารเคมี
ปรับ pH ของอาหารเป็น 5.67 - 5.70
ตักใส่ขวด

1.
2.
3.
4.

นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 เซ็ลเซียส  ความดัน  15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15-20 นาที

อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

......................................................................................................................................................
 การฟอกทำความสะอาดชิ้นพืช
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


 การขยายพันธุ์พืช ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนี้ สามารถเพิ่มปริมาณต้นพืชได้เป็นปริมาณมากในคราวเดียวกัน และใช้ระยะเวลาสั้น 


เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืช
เกิดยอดใหม่

พาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้ชิ้นพืช
จำนวนมาก

เพาะเลี้ยงเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดราก

เก็บรักษาเนื้อเยื่อไว้ที่ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 0ซ, มีความเข้มแสง 2,000 ลักซ์ และให้แสงนาน 14 ชม./วัน


การย้ายปลูก

ย้ายปลูกและปรับสภาพต้นในวัสดุปลูกที่เป็นขี้เถ้าแกลบ
และเก็บรักษาไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 24 
0
 

ย้ายปลูกลงถุงดำที่มีวัสดุเพาะ

ต้นขนุนจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น